ดนตรี คือ….

ดนตรีเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ เป็นมรดกของธรรมชาติที่ได้ให้กับมนุษย์เรา เป็นทั้งความบันเทิง ให้ความรู้ และความสุขสนุกสนาน ดนตรีมีความเกี่ยวพันกับคนเราตั้งแต่เกิดจนตาย อาจเรียกได้ว่าดนตรีเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจของคนเรามาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายก็ว่าได้ ดนตรีสืบเนื่องมาจากความบันเทิงต่าง ๆ เกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมของบุคคล
ดนตรีอาจเรียกได้ว่าเป็นสัญญาลักษณ์ในการประกอบอาชีพ หรือพิธีการต่าง ๆ เช่นเพลงกล่อมเด็ก และเพลงสวดที่ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า ดนตรีเป็นศิลปะที่อาศัยความคิด ทักษะ และความชำนาญสื่อให้เห็นในการถ่ายทอดอารมณ์สู่สาธารณะ หรือผู้ฟังเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย ความสุข สนุกสนาน ความปลื้มปิติ และคล้อยตามไปกับเสียงดนตรีที่ได้ยิง หรือที่ได้รับฟัง เปรียบได้ว่าดนตรีนั้นเป็นเสมือนภาษาสากล ที่ผู้ฟังแม้ว่าจะต่างเชื้อชาติต่างภาษาแต่ก็สามารถที่จะฟังได้รู้เรื่อง และซาบซึ้งในบทเพลงที่มีดนตรีประกอบ
มีผู้ตั้งคำถามว่า “ดนตรี คืออะไร” มีคำตอบอยู่ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่าดนตรีไว้ว่า “เสียงที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน รัก โศกหรือรื่นเริง” จากคำตอบและความหมายดังกล่าวทำให้เราได้รู้ว่าดนตรีคือเครื่องเสียงที่สามารถทำให้คนเรารู้สึกเพลินเพลิน และมีความสุขได้
ดนตรีเป็นเครื่องเสียงที่มีประโยชน์ และสามารถนำไปประกอบกับการละเล่นต่าง ๆ หรือธุรกิจได้เป็นอย่างดี เช่น การละเล่นพื้นบ้าน หรือสากล การประกอบเพลงในภาพยนตร์ และยังสามารถนำไปประกอบในพิธีกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบันเทิง หรืองานศพ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ดนตรีเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ดนตรีสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้เป็นอย่างดี และยังส่งเสริมให้ผู้เล่นมีชื่อเสียงโด่งดังได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ดนตรียังเป็นเครื่องกระตุ้นให้การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ในการกีฬา การออกกำลังกาย
ประวัติของดนตรีเป็นตำนานมาเก่าแก่ มีวัฒนาการและการแก้ไขกันมาหลายยุคหลายสมัย มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาแล้วไม่น้อยกว่าเป็นร้อยเป็นพันปี ซึ่งนับว่าเป็นวิวัฒนาการของดนตรีคู่กับคนเรามานั่นเอง ดนตรีต้องประกอบด้วยทั้งเครื่องสาย เครื่องเป่า และเครื่องตี จึงประสานเสียงเป็นดนตรีที่ฟังไพเราะได้ ซึ่งเป็นได้ทั้งดนตรีไทยเดิม สากล และคลาสสิก สรุปว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เนื่องจากมีการเรียนที่เป็นตัวโน๊ต ซึ่งอาจจะเปรียบได้กับตัวหนังสือที่ต้องเล่นตาม และยังประกอบด้วยจังหวะที่สามารถนำเสียงให้ออกมาเป็นทำนองเพลงที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นดนตรียังอาจมีนักร้องที่นำเนื้อร้องมาประกอบให้ฟังแล้วเกิดความรู้สึกคล้อยตามไปกันท่วงทำนองและเนื้อร้องของแต่ละบทเพลง ซึ่งผู้ฟังแม้ไม่อาจเข้าใจในบทเพลงแต่ก็จะสามารถเข้าใจในดนตรีหรือท่วงทำนองได้เป็นอย่างดี…